1. Bij ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestigingse-mail en een factuur. 
  2. Annulatie van uw deelname is mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van het seminarie. U kan zich ook laten vervangen door een collega (dit kan niet bij het persoonsgebonden voordeelpakket van de 13 CBA-sessies). Bij laattijdige annulatie wordt het seminarie aangerekend, ongeacht de reden van afwezigheid.
  3. In geval van overmacht kan VIVES Kortrijk Business School het seminarie annuleren (bv wegens ziekte van de docent). Het inschrijvingsgeld wordt dan terugbetaald.
  4. Kortrijk Business School neemt uw contactgegevens op in haar bestanden voor het klantenbeheer en de praktische werking (naam, voornaam, telefoonnummer, adres en e-mail). Deze gegevens laten toe u op de hoogte te houden van onder andere inschrijvingen, annulaties, facturen & opvolging, wijzigingen van datum/locatie, parkeermogelijkheden, wegbeschrijvingen, eventuele (gratis) vervolgsessies of gerichte aankondigingen van volgende seminaries. Indien u dit wenst geven wij uw opleidingsuren door aan de bevoegde instanties via uw persoonlijk erkenningsnummer (ITAA, BIV, etc.). U heeft het recht uw gegevens te raadplegen, aan te passen of te laten verwijderen.
  5. Al onze facturen dienen betaald te worden ten laatste veertien dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere vervaldag aangegeven werd.
  6. Elke betwisting in verband met deze factuur dient kenbaar gemaakt te worden bij aangetekend schrijven binnen de veertien dagen na factuurdatum. Na die datum doet de klant formeel afstand van ieder protest.
  7. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een jaarlijkse interest van 7% worden aangerekend bovenop het factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur en een administratieve kost van 20 euro. Indien de hogeschool moet overgaan tot gerechtelijke invordering, zijn ook de gerechtskosten ten laste van de klant en wordt de administratieve kost verhoogd tot 100 euro.
  8. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de opeisbaarheid van alle andere openstaande facturen met zich mee, ook deze die nog niet vervallen zijn.
  9. Alle betwistingen in verband met de facturen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk