De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is VIVES Kortrijk Business School.

VIVES Kortrijk Business School neemt uw contactgegevens op in haar bestanden voor het klantenbeheer en de praktische werking (naam, voornaam, telefoonnummer, adres en e-mail). Deze gegevens laten toe u op de hoogte te houden van onder andere inschrijvingen, annulaties, facturen & opvolging, wijzigingen van datum/locatie, parkeermogelijkheden, wegbeschrijvingen, eventuele (gratis) vervolgsessies of gerichte aankondigingen van volgende seminaries. Indien u dit wenst geven wij uw opleidingsuren door aan de bevoegde instanties via uw persoonlijk erkenningsnummer (ITAA, BIV, etc.). U heeft het recht uw gegevens te raadplegen, aan te passen/vullen, te laten verwijderen of af te schermen. Mail hiervoor naar info@kortrijkbusinessschool.be. Wij hechten veel belang aan het respecteren van uw privacy en doen dan ook graag zorgvuldig het nodige voor u, conform de wetsbepalingen in België en de Europese Unie. VIVES Kortrijk Business School bewaart uw gegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden. 

Privacyverklaring VIVES

Hogeschool VIVES respecteert de privacy van bezoekers, studenten, medewerkers en relaties, die betrokkenen zijn bij het onderwijs en onderzoek van VIVES en de diensten die VIVES levert. VIVES verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van zijn taken als Vlaamse instelling voor hoger onderwijs.

VIVES verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als VIVES bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt VIVES van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

VIVES draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen. VIVES heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een verantwoordelijke gegevensbescherming (GDPR) aangesteld. Via de contactgegevens op deze pagina kun je contact met deze verantwoordelijke opnemen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een activiteit (vorming, lezing, infosessie, netwerkevent, etc.) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken (naam, voornaam, telefoonnummer, adres en e-mail). Deze gegevens worden gebruikt om de activiteit uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VIVES of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VIVES of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Voor informatie over cookies kan u hier terecht.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen via info@kortrijkbusinessschool.be

Wijze waarop je je rechten kunt uitoefenen

Voor de uitoefening van één van je rechten kun je een verzoek indienen via een e-mail aan info@kortrijkbusinessschool.be

Verloop van de procedure

VIVES zal binnen de maand na ontvangst van jouw verzoek antwoorden en heeft hierbij drie mogelijkheden:

  • VIVES kan op jouw verzoek ingaan en je de gevraagde informatie bezorgen en/of de nodige acties ondernemen;
  • VIVES kan je informeren dat zij een bijkomende termijn van twee maanden nodig heeft;
  • VIVES kan je informeren dat zij geen gevolg kan geven aan jouw verzoek en deelt je de redenen mee waarom (bv. omdat jouw gegevens reeds gewist zijn door VIVES).

Kan VIVES weigeren om op een verzoek in te gaan?

VIVES kan weigeren gevolg te geven aan verzoeken die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, omdat ze bv. herhaaldelijk plaatsvinden zonder redelijke tussenpozen. VIVES kan ook aanvullende informatie vragen die nodig is om zekerheid te krijgen over de identiteit van de verzoeker.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid van VIVES, kun je contact met ons opnemen:

Bianca Corneillie
Hogeschool VIVES
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk